دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، زمستان 1397 
2. بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 14-22

حمیده فیض دیسفانی؛ محمد مهدی ظریف سلطانی؛ محمدداوود شریفی؛ سید محسن موسوی؛ روحیه فرزانه؛ مصطفی کمندی؛ سیدد مجید صدرزاده؛ کاظم رحمانی


3. بیمار با تب و لرز و سرفه

صفحه 23-29

نرگس نیازی راد؛ مهناز آریان


4. جوانی با تب، لرز، توکسمی و درد گردن

صفحه 30-33

صدیقه بیرجندی؛ علی اکبر حیدری؛ محسن معتکف ماسوله