ارزیابی واکنش زنجیره پلیمراز خون و ادرار برای تشخیص بیماری سل

نویسنده

. دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.