بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکترای فیزیک پزشکی، مدیر گروه رشته تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 2. پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 3. دانشیار، متخصص طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 1.استادیار، متخصص طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار، متخصص طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 . فلوشیپ هماتولوژی-انکولوژی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

7 استادیار، متخصص طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

8 . گروه جمعیت شناسی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

 
مقدمه: احیای قلبی ریوی از جمله عملیات حیات بخشی است که شانس بقا پس از ایست قلبی را از طریق افزایش جریان اکسیژن خون ارگانهای حیاتی بدن افزایش می‌دهد . میزان آگاهی پزشکان و پرسنل از اصول علمی احیای قلبی ریوی یک فاکتور مهم بر میزان بقا و شانس موفقیت پس از احیا است. از این رو این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی دستیاران رشته‌های پزشکی از اصول و قواعد علمی CPR طراحی و اجرا شده است.
روش بررسی: این مطالعه در بازه زمانی سالهای 1394 تا 1395 انجام گرفت و 357 نفر دانشجوی مقطع دستیاری به صورت نمونه در دسترس (سرشماری) وارد این مطالعه شدند. پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست احیای قلبی ریوی بر اساس گایدلاین انجمن قلب و عروق آمریکا (American Heart Association) بود که آشنایی دستیاران رشته‌های مختلف را با اصول و قواعد انجام CPR علمی و درست ارزیابی می‌کرد.
یافته ها: بیشترین نمره آگاهی از اصول علمی CPR در دستیاران رشته‌های قلب، طب اورژانس و بیهوشی با مقادیر به ترتیب 12.5، 12.20 و 12.05 مشاهده شد. در بین دستیاران مورد مطالعه، فقط دستیاران در رشته طب اورژانس و قلب از سیر صعودی در میزان آگاهی از اصول CPR در طی سالهای تحصیلی برخوردار بودند که این تغییرات از نظر آماری نیز معنی دار بود (P value<0.01).  میزان آگاهی از اصول CPR در دستیاران رشته‌های اعصاب، پزشکی هسته‌ای و روانشناسی، طی سالهای تحصیلی، سیر نزولی معناداری داشت (P value < 0.01).
نتیجه‌گیری: دستیاران در رشته‌هایی که بیشترین مواجهه با بیماران دچار ایست قلبی را داشتند از میزان آگاهی بیشتری از اصول CPR درست و علمی برخوردار بودند. همچنین میزان آگاهی کلی دستیاران از اصول علمی و درست CPR در تمام رشته‌های پزشکی از سطح مطلوبی برخوردار نبود.
کلیدواژه‌ها:احیای قلبی ریوی، دانش و آگاهی، دستیاران

کلیدواژه‌ها