بیماری با تب، تورم، اریتم و گرمی در بازوی چپ به دنبال ترومای جسم خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بیمار، مردی 30 ساله، با شکایت از تورم و گرمی و سفت شدن محل زخم ترومای شیشه به همراه تب مراجعه کرده است. وی دچار تورم در محل بازوی راست در محل سوچور زودهنگام در محل ترومای عمیق، همراه با ادم و اریتم و گرمی پیشرونده در ناحیه مربوط شده است. با احتمال عفونت نکروزان نسج نرم و فاشئیت، اکسپلور جراحی انجام شد. چرک فراوان از بازو خارج شده و شستشو و دبریدمان بافت نکروزه انجام شد. بیمار با تشخیص نهایی عفونت نکروزان نسج نرم پس از چندین نوبت دبریدمان جراحی همراه با آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف و نهایتا با حال خوب و زخم تمیز و فاقد نکروز از بیمارستان مرخص شد.