مقاله ویژه عفونی: بروسلا، ترومبوسیتوپنی و خونریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران