نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه چشم، بیمارستان خاتم الانبیاء، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 پزشک ، امور هیات علمی ساختمان قریشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه میکروبیولوژی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار گروه رادیوتراپی- انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 پزشک، معاون اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

7 کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

8 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

9 کارشناس مامایی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10 استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده


 مقدمه: ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی به عنوان روشی برای ارتقای مراکز آموزش عالی، سابقه ای طولانی در مدیریت دانشگاه ها دارد. با توجه به تنوع فعالیت های عضو هیات علمی، شاخصی که بتواند همه این فعالیت ها را پوشش دهد و قضاوتی عادلانه و مبتنی بر واقعیت را ارائه دهد همچنان مورد سوال است. هدف این مطالعه بررسی نظرات و پیشنهادات اعضای هیات علمی پیرامون نحوه ثبت و ارزشیابی فعالیت های آنها توسط سازوکاری است که به این منظور از سال 90 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد طراحی و اجرا شده است.
روش­کار: مطالعه حاضر در سال 1393 بر روی اعضای هیات علمی شاغل در بخشهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. از طریق طراحی پرسشنامه ای جامع که پایایی و روایی آن تایید شده بود، نظر اعضای هیات علمی پیرامون سیستم های مختلف ارزیابی عملکرد آنها در سامانه فوق شامل HIS، لاگ بوگ الکترونیک، تایمکس، سامانه آموزش مداوم، سامانه توانمند سازی اساتید و نظرسنجی از دانشجویان، دستیاران و همکاران، استفاده از روش خوداظهاری و یا به کارگیری کارشناسان آموزشی پرسیده شد و در قالب معیار لیکرت ثبت گردید. سپس اطلاعات در نرم افزار spss وارد شده و مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته­ها: تعداد 127 نفر عضو هیات علمی پرسشنامه را پر کردند. از این میان 30% مرد و 70% زن بودند. از نظر اعضای شرکت کننده، کارشناسان آموزش دیده، بهترین گزینه برای ثبت فعالیت های آنها هستند. بیشترین نارضایتی مربوط به استفاده از لاگ بوک، تایمکس و نظرسنجی از دانشجویان و دستیاران به عنوان معیار ارزشیابی بود.
نتیجه­گیری: داده های مطالعه حاضر نشان داد که اعضای هیئت علمی با کلیت سامانه ای برای ارزشیابی خود موافقند. تجدید نظر در سه حوزه (استفاده از لاگ بوک، تایمکس و نظرسنجی از دانشجویان و دستیاران) با ارتقای کیفیت سامانه، افزایش رضایتمندی و اعتماد اعضای هیات علمی به آن همراه خواهد بود.
واژه­های کلیدی: ارزشیابی، عضو هیأت علمی، لاگ بوک الکترونیک

کلیدواژه‌ها