کاربرد بالینی سرفصل های درس بیوشیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 2 گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 3 گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده


 مقدمه: برنامه ها و سرفصلهای درسی یکی از عوامل مهم ارتقای کیفیت آموزش عالی و ایجاد تناسب بین نگرش، دانش، و مهارت دانش آموختگان با آخرین دستاوردهای علمی و نیاز بازار کار هستند. مطالعات گذشته بیانگر عدم تناسب اهداف آموزشی با نیازهای حرفه ای دانش آموختگان پرستاری هستند که به عوامل متعددی از جمله سرفصل دروس، امکانات و تجهیزات مرتبط بوده اند.
روش­کار: این مطالعه به صورت توصیفی روی تمامی دانشجویان پرستاری شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 92-1391 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد و تعداد 60 نفر از دانشجویان در پژوهش شرکت کردند. گردآوری داده ها به صورت حضوری و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. روایی محتوای پرسشنامه با بررسی افراد صاحبنظر مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق آزمون مجدد (ضریب پایایی 85/0) تعیین شد.
یافته­ها: 40% دانشجویان درس بیوشیمی را به طور زیاد با اهمیت می دانند و 50% پاسخ دهندگان بیان داشتند که میزان ارتباط بیوشیمی با نیازهای آینده حرفه ای و با دیگر دروس برنامه درسی آموزش پرستاری به طور متوسط مورد توجه قرار گرفته است. 43% دانشجویان به طور خیلی زیاد و 6/36% دانشجویان به طور زیاد بیان داشتند که موافق بازنگری سرفصلها در جهت کاربردی کردن مباحث می باشند. 40% دانشجویان به طور خیلی زیاد و 3/33% به طور زیاد در سرفصلهای بیوشیمی بالینی در دوره کارآموزی احساس کمبود می کنند.
نتیجه­گیری: بطور کلی اهمیت درس بیوشیمی از نظر دانشجویان نسبتا قابل توجه ارزیابی شده است، اگرچه طبق یافته های این پژوهش دانشجویان پرستاری از سر فصلهای درس بیوشیمی راضی نیستند و ارتباط کمی بین سرفصلها و نیازهای حرفه ای خود احساس می کنند. این مطالعه ضرورت بازنگری سرفصلها در راستای کاربردی و بالینی تر کردن مباحث را مطرح می سازد.
واژه­های کلیدی: آموزش، پرستاری، بیوشیمی 

کلیدواژه‌ها