توسعه استراتژیک و تحلیل SWOT در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی همتراز هیئت علمی، گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد، عضو هیئت علمی گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استاد، عضو هیئت علمی گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 کارشناس ارشد مدارک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

 
مقدمه: سازمان‌های آموزشی بر اساس برنامه استراتژیک محیط را مورد تجزیه و تحلیل قرارمی‌دهند، تهدیدها و فرصت‌های مرتبط با سازمان را شناسایی می‌کنند، امکانات و محدودیت‌های موجود را تشخیص می‌دهند و با توجه به روشن‌سازی این عوامل به امر برنامه‌ریزی و اجرای راهبردها می‌پردازند. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل وضعیت دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393 بود.
روش­کار: این بررسی در دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93 به روش ترکیبی (کمی و کیفی) در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، ابزار مورد استفاده یک پرسشنامه محقق ساخته بود که بین کلیه واحدهای دانشکده (گروه‌های آموزشی و واحدهای اداری) توزیع گردید و با مسئول هر واحد نیز جلساتی برای تکمیل پرسشنامه‌ برگزار شد. در مرحله دوم 8 جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور مدیران ارشد برگزار گردید.  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در پایان برای تفسیر و استنباط دقیق یافته ها از روش SWOT استفاده گردید.
یافته­ها: پس از تحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی 9 نقطه قوت، 11 نقطه ضعف، 10 مورد تهدید و 10 فرصت دانشکده علوم پیراپزشکی شناسایی شدند. فعالیت مطلوب اساتید، کارکنان و دانشجویان در حیطه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و جشنواره‌های کشوری، ارتقا مقاطع تحصیلی اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان ارشد دانشکده و انتشار نشریه تخصصی علمی - پژوهشی و نشریات فرهنگی دانشجویی در دانشکده به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت و کمبود شدید فضای دانشکده و مشارکت ناکافی اعضای هیئت‌علمی با مرکز توسعه آموزش نیز به‌عنوان مهم‌ترین نقاط ضعف تعیین شدند. در ارزیابی های خارجی نیز جایگاه علمی مناسب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از لحاظ آموزشی و پژوهشی، فرهنگی بیشترین امتیاز را در بین فرصت‌ها؛ کمبود مجوز و پست سازمانی برای جذب اعضا هیئت‌علمی، کارشناس و کمبود اعتبارات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بیشترین امتیاز را در بین تهدیدها کسب کردند.
نتیجه­گیری: دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در داخل سازمان از نقاط قوت لازم و در خارج سازمان نیز از فرصت‌های مناسبی برخوردار می باشد ولی با توجه به موقعیت جدید دانشکده نقاط ضعف افزایش یافته است؛ لذا بایستی از این نقاط قوت داخلی و فرصت‌های موجود در خارج سازمان برای غلبه بر تهدیدها و رفع نقاط ضعف دانشکده استفاده گردد و راهکارهای مناسب و موثری جهت دستیابی به اهداف کلان دانشکده بر اساس این تحلیل ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها