بیمار با تب صبحگاهی

نویسندگان

دانشیار، دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه غالباً پزشکان جنبه‌های تشخیصی و مهم الگوهای تب را نادیده می‌گیرند.  این مقاله موردی از بیماری سل منتشر را در مردی 64 ساله گزارش میکند که با شکایت از تب مراجعه کرد.  وی بیمارِ پیوند کلیه بود که با طرح منتشر ندولار، در رادیوگرافی قفسة سینه بررسی شد.  تشخیص سل منتشر با توجه و دقت به الگوی خاص تب و با یافتن باسیل سل، در نمونه لاواژ ریة وی ثابت شد