بیمار با تب، لرز، درد عضلانی-استخوانی، کاهش وزن، توهم بینایی، اسهال، ضایعات جلدی، تورم بیضه، پلئوسیتوز، لکوپنی وکشت خون مثبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بیمار مردِ جوانی است که به  دلیل توهم بینایی و ضایعات جلدی و تورم بیضه که از یک ماه قبل شروع شده به  اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه میکند. آزمایشهای متعددی از جمله ME2 و  wright انجام شد که نتیجة تمامی آنها منفی بود. اقدامهای تشخیصی متعددی از جمله تکرار آزمایشهای ME2  و wright و LP،  سونوگرافی کامل شکم و لگن   و اسکروتوم،  اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک و ترانس ازوفاژیال انجام شد.  چند نمونه کشت خون نیز ارسال شد.  بررسی CSF نشان‌دهنده پلئوسیتوز لنفوسیتی (مننژیت) بود.  در روز پنجم بستری،  نتایج تستهای  ME2و  wright و کشت خون بیمار برای بروسلا مثبت شد.  به  دنبال آن،  درمان بروسلوز آغاز شد که به  بهبود بالینی بیمار منجرگردید