خانم 61 ساله با لوکمی حاد و ضایعۀ روی بینی و کشت خون مثبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

باکتریمی پسودومونا آئروژینوزا به ندرت در بزرگسالانِ بدون نقص ایمنی رخ می دهد؛ ولی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی مثل لوکمی و نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی مشکلساز است.  یکی از تظاهرات باکتریمی ناشی از این میکروب،  ضایعات جلدی است.  بیمار زنی 61 ساله مبتلا به  لوکمی است که با ضایعات جلدی نکروزه و تب مراجعه کرد. کشت خون وی از نظر پسودومونا آئروژینوزا مثبت شد.  در ادامه مختصری از عوارض و تظاهرات جلدی باکتریمی پسودوموناس ائروژینوزا را در بیمار با نقص ایمنی شرح می دهیم