مقاله ویژه: آندوکاردیت ایزوله تریکوسپید بدون اعتیاد تزریقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران