بررسی و اولویت بندی عوامل موثردر پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .1 دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 .مربی هیات علمی آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران .

3 کارشناس آمار و مدارک پزشکی

4 کارشناس حسابداری

چکیده

 
زمینه و هدف
این پژوهش با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا طراحی و اجرا شد.
روش کار
برای شناسایی اولویتها از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق ساخته استفاده شد، که با ۳۵سوال اولویتها را در هفت محور مورد بررسی قرار می دهد. هر سوال ارزش عوامل موثر را در ۷گزینه (بدون ارزش تا کاملا ارزشمند) ارزیابی می کند. این پژوهش به بصورت تمام شماری انجام شد.
یافته ها
افراد مورد بررسی ۳۰نفر (۷۸%مرد و ۲۲%زن) بودند که ۲۷%آنها سابقه بیش از ۱۰سال تدریس داشتند.
میانگین اولویتها به ترتیب در قسمت عوامل تکنولوژی ۲۷/۶، عامل ذینفعان ۷۵/۵، عوامل سازمانی۶۵/۵، منابع آموزشی ۵۹/۵، عوامل سواد اطلاعاتی ۵۸/۵، عوامل محیطی ۴۹/۵و عوامل روش های الکترونیکی ۱/۵می باشد.
از بین مجموعه عوامل به ترتیب اقبال مسوولین دانشگاه برای توسعه آموزش الکترونیک، دسترسی به اینترنت پر سرعت، دسترسی به نرم افزارهای لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی، بیشترین اولویت را داشت.
نتیجه گیری
بر اساس یافته های مطالعه، مهم ترین عامل در پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی، مجموعه عوامل تکنولوژی بود. با توجه به همکاری و بودجه بسیار زیادی که این عوامل نیاز دارد پیشنهاد می شود دانشگاه های مستقر در یک منطقه جغرافیایی جهت تامین زیر ساختها به منظور توسعه آموزش الکترونیکی همکاری و تعامل متقابل داشته باشند.
 
کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، اینترنت پرسرعت، زیر ساخت

کلیدواژه‌ها