بررسی نظرات مشمولین آموزش مداوم علوم پزشکی تبریز در خصوص برگزاری برنامه ها به روش الکترونیکی در سال 1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارزشیابی آموزشی

2 کارشناس ارشد امور آموزشی

چکیده

 
مقدمه
ترویج آموزش مداوم علوم پزشکی با استفاده از روش یاد گیری الکترونیکی میتواند محدودیتهای زمانی و مکانی آموزش مداوم را برطرف نماید. این مطالعه با هدف بررسی نظرات مشمولین برنامه های آموزش مداوم درباره برگزاری برنامه ها به روش الکترونیکی انجام شد.
روش کار
مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و بصورت مقطعی پیمایشی است. جمعآوری داده ها از طریق ۴۵۰پرسشنامه بصورت تصادفی ساده و حضوری در بین مشمولین برنامه های آموزش مداوم علوم پزشکی تبریز در سال ۸۹-۸۸انجام گرفته که به تعداد ۳۱۰پرسشنامه تکمیل و برگردانده شد. داده ها با استفاده از برنامه نرمافزاری SPSSو مقیاس لیکرت (کم=۱، متوسط=۲، زیاد=۳، خیلی زیاد=۴) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
یافته ها
. نتایج با میانگین و اولویتبندی از مقیاس چهار در قالب ۱۴میانگین بدست آمدند. طبق نظر مشمولین آموزش مداوم تبریز، برگزاری برنامه های آموزش مداوم، به ترتیب در استفاده موثر از وقت، به روز کردن معلومات و ارتقاء دانش مشمولین، و در ارائه مطالب جدید موفق بوده است. شناخت مشمولین از برنامه های آموزش مداوم الکترونیکی کم ترین امتیاز را به دست آورد.
نتیجه گیری
با در نظر گرفتن شناخت کم مشمولین از یادگیری الکترونیکی، بایستی فعالیتهای بیشتری از طریق متولیان یادگیری الکترونیکی درخصوص معرفی بهینه این روش صورت پذیرد.
 
کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، آموزش مجازی و آموزش مداوم پزشکی

کلیدواژه‌ها