شبیه سازی و واقعیت مجازی؛ روشی نوین برای بهبود کیفیت آموزش پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد *مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

پزشکی همواره در جوامع مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است که به دلیل نقش مهم دانش آموختگان این رشته در جامعه می باشد. این اهمیت سبب شده است که همیشه بهترین و کاراترین آموزشها برای تعلیم دانشجویان این رشته به کار بسته شود تا بدین وسیله خطاها در بالین بیمار به حداقل برسد. یکی از روش های کم کردن این خطاها بیشتر شدن آموزش های عملی دانشجویان همراه با بالاتر بردن کیفیت آموزش می باشد. در شیوه های سنتی آموزش، دانشجو جهت فراگیری علم مستقیما در یک موقعیت واقعی و بر بالین بیمار قرار می گیرد که خطرات زیاد و محدودیت های بسیاری را به همراه دارد. از جمله راهکارهای قابل تامل، ایجاد فضاهای مجازی با کیفیت فضاهای واقعی و حتی بالاتر جهت آموزش می باشد. از جمله تکنولوژی های جدید قابل استفاده در این زمینه شبیه سازی و واقعیت مجازی است. مزایای آموزش پزشکی از طریق شبیه سازی عبارتند از: افزایش سلامت و امنیت بیمار، کاهش خطاهای پزشکی و کاهش هزینه درمان. مطالعه حاضر به مرور موضوعات آموزش پزشکی که شبیه سازی و واقعیت مجازی می تواند در آنها کارایی داشته باشد، تکنولوژی های زیر شاخه واقعیت مجازی و مشکلات و محدودیت های آنها می پردازد.
کلیدواژگان: آموزش پزشکی، شبیه سازی و واقعیت مجازی

کلیدواژه‌ها