بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط اعضای هیات علمی در حین تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 
زمینه و هدف
در طول زمان مدرسان و اعضای هیات علمی از وسایل کمک آموزشی گوناگونی برای آموزش بهتر مطالب به دانشجویان بهره جسته اند. این وسایل و ابزار می توانند از قدرت درک و تجسم دانشجویان برای آموزش کمک بگیرند از جمله آن ها: تخته سیاه، تخته سفید، پاورپوینت، اطلس و عکس، مولاژ، فیلم و سایر وسایل اند. هدف از این مطالعه تعیین نظرات دانشجویان در مورد استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط اعضای هیات علمی در حین تدریس است.
روش کار
در این مطالعه مقطعی، توسط یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن تایید شده است، اطلاعات مربوط به میزان استفاده اعضای هیات علمی از وسایل کمک آموزشی در حال حاضر و اینکه این میزان چقدر باید باشد، و مناسبت وسایل کمک آموزشی با نوع درس از نظر دانشجویان پزشکی بررسی و بر حسب درصد از (۰-۱۰۰) به وسایلی از قبیل: تخته سیاه، تخته سفید، پاورپوینت، اطلس و عکس، مولاژ، فیلم و سایر وسایل نمره داده شد. داده ها درSPSS ۵/۱۱مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
از بین پرسشنامه های عودت داده شده، اطلاعات ۵۲پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. از نظر دانشجویان پزشکی میزان استفاده اعضای هیات علمی از پاورپوینت بین وسایل کمک آموزشی بیشتر از بقیه بود (۵۳/۷۱ %)، میزان استفاده اعضای هیات علمی از پاورپوینت می بایست بیشترین میزان درصد بین وسایل کمک آموزشی باشد (۰۱/۷۹ %) و از بین وسایل کمک آموزشی ذکر شده اطلس و عکس از بقیه مناسبت بیشتری با نوع درس داشته است (۶۱/۷۹ %).
نتیجه گیری
استفاده از وسایل کمک آموزشی الکترونیکی رایج شده است و البته کاربردی نیز هست ولیکن انتخاب وسیله کمک آموزشی بر اساس مناسبت با نوع درس صورت می گیرد.
 
کلیدواژگان: وسایل کمک آموزشی، مناسبت، پاورپوینت، اطلس و عکس

کلیدواژه‌ها