بررسی سطح آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان نسبت به گزارش صبحگاهی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نویسندگان

1 استادیاردانشکده پزشکی

2 سرپرست گروه توسعه آموزش پزشکی،استادیاردانشکده پزشکی

3 رئیس دانشکده پزشکی ،دانشیار دانشکده پزشکی

چکیده

مقدمه: گزارش صبحگاهی یک نوع کنفرانس مبتنی بر بیمار است که در آن استادان دستیاران و سایر دانشجویان پزشکی جهت بحث درباره بیماران دور هم جمع می شوند. مطالعات نشان می دهد که گزارش صبحگاهی با ارزش ترین کنفرانس آموزشی در بخش های بیمارستانی میباشد. ارزیابی سطح آگاهی و نگرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان می تواند در عملکرد بهتر پزشکان در آینده موثر باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی آگاهی و نگرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان نسبت به گزارش صبحگاهی در بیمارستان های آموزشی بوده است.
روش کار: در قالب یک مطالعه مقطعی با به کار بردن پرسشنامه که با نظرات کارشناسی تهیه شده بود و بعد از مطالعه پایلوت مورد استفاده قرار گرفت با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. پرسشنامه برای مدیران گروه های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد و پرسشنامه های عودت داده شده مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: در مجموع ۳۴۰ پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. از این تعداد ۲۱۷ نفر دانشجو در مقطع دستیاری ، کارورزی و کارآموزی ، ۶۱ نفر از اعضای هیئت علمی به پرسشنامه پاسخ دادند با بررسی به عمل آمده توسط نرم افزار spss ، ۵۰درصد اعضای هیئت علمی سطح آگاهی با دانش خیلی خوب (عالی) و ۴۸ درصد سطح آگاهی خوب درباره گزارش صبحگاهی داشتند ۵۰ درصد نیز نگرش خیلی خوب (عالی یا کاملاً موافق ) نسبت به گزارش صبحگاهی داشتند. ۵۴ درصد از دستیاران ، سطح آگاهی خیلی خوب (عالی) ، ۵۶ درصد نگرش خوب (موافق) نسبت به وضعیت گزارش صبحگاهی داشتند. از طرفی ضریب همبستگی بین آگاهی و نگرش 39/0 به دست آمد.
 نتیجه گیری: آگاهی و دانش نسبت به گزارش صبحگاهی باعث بهبود نگرش در دانشجویان پزشکی می شود همچنین می توان ارتقاء کیفیت گزارش صبحگاهی در آموزش پزشکی در بیمارستان های آموزشی را انتظار داشت.