بررسی نیازهای آموزشی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مدیریت و رهبری آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده پرستاری و مامایی

2 عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

3 دانشیارفیزیک پزشکی

4 دانشیارچشم

5 عضوهیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

6 کارشناس EDCدانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: سنجش نیازهای آموزشی به منظور برنامه‌ریزی در مورد آموزش و بهسازی منابع انسانی اولین گام در این مورد است. همچنین آشنایی با نقش های مدیران و مهارت های مورد نیاز از ضرورت های مدیریت موفق در سیستم آموزشی می باشد. به این منظور این مطالعه با هدف تعیین نیازهای آموزشی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مدیریت و رهبری آموزشی طراحی و اجرا شد.
روش کار : در یک مطالعه توصیفی نیازهای آموزشی ۴۰ نفر از مدیران دانشگاه در مورد مفاهیم مدیریت و رهبری آموزشی بررسی شد. مدیران شامل روسا و معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی بودند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین سنی مدیران ۴۷ سال و میانگین سابقه مدیریتی آنها 4/5 سال بود. بالاترین درصد نیازهای آموزشی مدیران در حیطه کلیات مدیریت مربوط به برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک، در حیطه مدیریت و رهبری آموزشی مربوط به اهداف سازمان های آموزشی، در حیطه ویژگی ها و توانایی های مدیریت و رهبری آموزشی مربوط به ذاتی یا اکتسابی بودن مدیریت و رهبری و توانایی های عمومی و توانایی های رهبری، در حیطه وظایف اساسی مدیریت آموزشی مربوط به مسائل اساسی برنامه ریزی آموزشی و شیوه های نظارت و کنترل بود. در حیطه های انگیزش، راهنمایی آموزشی، تحلیل سیستمی و ارزشیابی آموزشی بالاترین اولویت ها مربوط به انگیزش در آموزش عالی، ویژگی های استاد راهنما، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت اصول و شیوه‌های مختلف ارزشیابی بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز های اولویت دار به منظور ارتقاء مهارت های مدیریتی مدیران آموزشی ضروری می باشد.
واژه های کلیدی: نیازسنجی، نیاز آموزشی، مدیران آموزشی

کلیدواژه‌ها