نگرش و عملکرد مدیریتی سرپرستاران در مراکز بهداشتی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر با توجه به تحولات شگرف دانش مدیریت نظام ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از فرایندهای مدیریت منابع انسانی و فیزیکی روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. به طوری که امروزه از نظام ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری برای تحقق هدف ها و راهبردهای هر سازمان یاد می شود. این مطالعه به منظور ارزیابی نگرش و عملکرد مدیریتی سرپرستاران در مراکز بهداشتی شهرستان مشهد در سال ۸۵ انجام شد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه کاربردی توصیفی است که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی سر پرستاران و کارکنان مراکز سلامت شهر مشهد بود. ابزار گردآوری داده ها مشتمل بر دو پرسشنامه در اختیار مخاطبان قرار داده شد و پس از تکمیل جمع‌آوری گردید. سپس داده ها کدگذاری و جهت تحلیل از نرم افزار spss استفاده شد.
نتایج: در این مطالعه بیشترین توجه سرپرستاران به سازماندهی و کمترین آن به نظارت است. بین نگرش سرپرست و عملکرد درباره برنامه ریزی و نظارت رابطه مستقیم و معنی‌داری مشاهده گردید ولی بین نظرات این دو گروه در خصوص سازماندهی تفاوت معنی داری وجود داشت. سابقه خدمت کارکنان تنها عاملی بود که به طور مثبت بر نگرش آنها نسبت به وظایف سرپرست تاثیر داشت.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق ارزیابی عملکرد سرپرستان به عنوان یکی از موثرترین ابزار شناخت و کنترل نقش مهمی را ایفا می کند و در این راستا آشنایی سرپرستان به علم مدیریت گامی موثر در بهبود بهره‌وری خدمات مراکز بهداشتی است.
کلمات کلیدی: نگرش، عملکرد مدیریتی، مراکز بهداشتی درمانی
 

کلیدواژه‌ها