بررسی تاثییر تغییر پاسخ ها در آزمون تستی (چهارگزینه ای) توسط دانشجویان برنمرات آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشکده پرستاری و مامایی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی مشهد

2 دبیر آموزش و پرورش ناحیه 4مشهد-دبیرستان کوثر

3 کارشناس ارشد آموزش پرستاری بیمارستان امید دانشگاه علوم پزشکی مشهد