نگرش به اتانازی: یک مطالعه توصیفی تحلیلی از دیدگاه پزشکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش بیماری های مزمن و صعب العلاج از یک سو و پیشرفت تکنولوژی پزشکی و تجهیزات جدید از سوی دیگر تیم درمانی را با چالش های اخلاقی فراوان مواجه ساخته که یکی از این چالش ها؛ موضوع مرگ از روی ترحم یا اتانازی میباشد. پژوهش حاضر باهدف  بررسی دیدگاه پزشکان در رابطه با اتانازی انجام پذیرفت.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در سال 1397بر روی 55 نفر از پزشکان شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهرستان جهرم انجام پذیرفت. داده‎ها با استفاده از فرم مشخصات فردی و مقیاس نگرش به اتانازی (EAS) جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS 24  و با استفاده از آزمون‎های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: تعداد 27 نفر (62.8 درصد) از پزشکان شرکت کننده در این تحقیق مرد و تعداد 28 نفر (65.1 درصد) متاهل بودند. همچنین این افراد به طور متوسط دارای سابقه کاری 2.59±3.86 سال بودند به طوریکه 77.8 درصد سابقه ای معادل 5 سال یا کمتر داشتند. میانگین نمره کل نگرش به اتانازی و ابعاد ملاحظات اخلاقی و ارج نهادن به زندگی بالاتر از حد متوسط بودکه در مورد ملاحظات اخلاقی و نمره کل نگرش این اختلاف معنی دار بود (p<0.05). هم چنین ارتباط آماری معناداری بین نگرش به اتانازی با مشخصات دموگرافیک در پزشکان دیده نشد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نگرش پزشکان نسبت به اتانازی، ملاحظات اخلاقی و ارج نهادن به زندگی در حد متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها