بازنگری برنامه درسی کارشناسی پرستاری مبتنی بر مفهوم مراقبت در آموزش: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اتاق عمل ، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی .مشهد ، ایران

2 استاد ، گروه داخلی جراحی ، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه داخلی جراحی ، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار ، گروه داخلی جراحی ، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: تلاش های زیادی برای طراحی برنامه های درسی مبتنی بر چارچوب های مفهومی صورت پذیرفته است. هدف از مطالعه حاضر بازنگری برنامه درسی کارشناسی پرستای مبتنی بر مفهوم مراقبت در آموزش است.
روش کار: مطالعه در 5 مرحله بر اساس الگوی لینا وایز انجام گردید: 1- طراحی چارچوب و زمینه برنامه درسی که شامل دو گام است: در گام اول و در طراحی چارچوب، مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری با استفاده از روش تحلیل مفهوم مبتنی بر اصول فلسفی هاپسی و پنراد 2005 مورد تحلیل قرار گرفت. سپس تجارب مراقبتی اساتید و دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مشهد با کمک روش تحلیل محتوی (هدایت شده) مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت با استفاده از روش شناسی مقایسه الگوی هاپسی و پنراد یافته های دو مطالعه (تحلیل مفهوم و تحلیل محتوی) ادغام و تعریف نظری منسجم و توسعه یافته ای از مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری معرفی گردید. در گام دوم یعنی طراحی زمینه، موقعیت دانشکده پرستاری مشهد تحلیل گردید، 2- تعریف رسالت و دورنمای برنامه درسی بر اساس مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری، 3- طراحی برنامه درسی کلان و پیامد ها، 4- طراحی برنامه درسی جزیی. 5- برنامه ریزی جهت ارزشیابی برنامه درسی
نتایج: تعریف منسجم و توسعه یافته ای از مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری ارائه گردید. در بخش خرد و کلان برنامه، دوره های دروسی پیشنهادی و تطبیقی پیشنهاد و توصیف گردید و روش ارزیابی درونی و بیرونی جهت ارزشیابی برنامه پیشنهاد شد.
نتیجه گیری: برنامه درسی پرستاری کارشناسی بر مبنای مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری و بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مفهوم و تحلیل موقعیت طراحی و بازنگری شد. تلفیق مفهوم مراقبت در آموزش برای طراحی و بازنگری تمامی دروس و مقاطع پرستاری توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها