بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد،مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد،گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی و گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: آموزش دستیاری طب اورژانس با مشکلات زیادی روبرو می باشد، اما اجرای دقیق و رسیدن به اهداف تعیین شده تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. این پژوهش به  بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و میزان تطابق آن با کوریکولوم رسمی تصویب شده در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخته است.
روش کار: مطالعه  توصیفی مقطعی حاضر برروی جامعه مورد مطالعه که در این پژوهش 38 نفر از گروه های طب اورژانس سراسر کشور(مدیران گروه و دستیاران ارشد) بوده اند، انجام پذیرفت. در این مطالعه پرسشنامه ای بر اساس موارد موجود در کوریکولوم رسمی طب اورژانس تهیه و برای مدیران گروه و دستیاران ارشد طب اورژانس دانشگاه های علوم پزشکی کشور فرستاده شد و پس از تکمیل و استخراج اطلاعات داده ها با استفاده از نرم افزار اماری SPSS 23  تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: 92/38 درصد از برنامه‌های ارائه شده در گروه‌های آموزشی طب اورژانس سراسر کشور، با محتوای کوریکولوم رسمی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تطابق نداشتند. تنها 46/29 درصد از برنامه‌های ارائه شده با محتوای کوریکولوم رسمی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تطابق در سطح زیاد داشتند. میزان انطباق برنامه‌های آموزشی ارائه شده گروه‌های آموزشی طب اورژانس سراسر کشور با محتوای کوریکولوم رسمی براساس نظرات دستیاران ومدیران گروه ها با استفاده از ضریب کاپا 411/0 بدست آمد که نشان دهنده میزان توافق متوسط می باشد. نتایج نظرسنجی از مدیران گروه و دستیاران ارشد طب اورژانس نشان داد که در برنامه‌های آموزشی بالای 50 درصد دارای تطابق با برنامه‌های وزارت بهداشت، عملیات احیاء قلبی ریوی پیشرفته ارائه شده در گروه‌های آموزشی طب اورژانس سراسر کشور با تطابق 90 درصد انجام می‌شود. نتایج نظرسنجی نشان داد که آزمونه‌ای ایستگاهی (OSCE) ارائه شده در تمام گروه‌های آموزشی طب اورژانس سراسر کشور اصلاً انجام نشده است. آزمون PMP در 50 درصد از گروه‌های آموزشی اصلاً انجام نشده و در 50 به‌طور متوسط انجام شده است.
نتیجه­ گیری: براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر درصد کمی از  برنامه‌های ارائه شده با محتوای کوریکولوم رسمی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تطابق داشتند..

کلیدواژه‌ها