بررسی کارایی یک برنامه آموزش ادغام یافته مبتنی بر مورد، در آموزش پاتولوژی به دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران.

2 استادیار مدیریت آموزش عالی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده اند که شیوه های دانشجو محور و ادغام دروس مرتبط، باعث افزایش کیفیت آموزش و یادگیری می گردد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شیوه آموزش مبتنی بر مساله برای ارائه درس پاتولوژی ، انجام شد.
روش کار: در این مطالعه مداخله ای و از نوع نیمه تجربی، بخشی از آموزش درس آسیب شناسی به روش سنتی و بخش از آن در قالب مساله های بالینی و با روش مسئله محور برای 75 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اجراء گردید. در  هر دو روش ابتدا یک پیش آزمون اخذ گردید. در پایان آموزش و نیز دو هفته پس از اجرا، دانشجویان با آزمون مجدد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تفاوت میانگین این نمرات این دو روش، توسط آزمون ها ی آماری مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: از 75 نفر دانشجو،37 نفر 3/49٪ دانشجویان پسر و بقیه دختر بودند. نمرات به دست آمده از دو روش نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان در پس آزمون و آزمون دو هفته بعد از آن در روش مسئله محور با روش سنتی تفاوت آماری معنی داری داشت (0001 / 0 > P). همچنین این روش موجب افزایش رضایت دانشجویان از آموزش شد.
نتیجه گیری: این نتایج حاکی از آن است که آموزش درس آسیب شناسی در قالب مساله های بالینی و با روش مسئله محور، میانگین نمرات کسب شده و میزان رضایت مندی دانشجویان را بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها