بررسی میزان استرس ادراک شده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد حین پاندمی بیماری کوئید 19 در سال 99-1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه : بیماری همه گیر COVID-19 و پیامدهای ناشی از آن، منجر به طیف گسترده ای از افکار، احساسات و واکنشها در افراد مختلف می گردد. دانشجویان علوم پزشکی همواره در مواجهه با ناقلین یا مبتلایان COVID-19 هستند و به طور طبیعی نگران سلامتی و ایمنی خود و عزیزانشان هستند. لذا در این مطالعه برآن بودیم تا با بررسی سطح استرس ادراک شده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد حین پاندمی بیماری COVID-19، گامی موثر در جهت بهبود عملکرد تحصیلی و بالینی آنان در آینده و کمک به بهداشت روانی و عمومی جامعه در این زمینه برداریم.
روش کار: مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 بر روی 463 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت. از نمونه‎گیری غیراحتمالی، مبتنی بر وب (فرم طراحی شده در GoogleDoc) برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه استفاده شد. ابزار جمع‎آوری اطلاعات در این مطالعه، چک لیست اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن نسخه ۱۴ سوالی (PSS-14) بود.
نتایج: در حدود 1/69% شرکت کنندگان در مطالعه زن، 4/84% مجرد و 6/54% از رشته‎های بالینی بودند. میانگین میزان استرس ادراک شده در دانشجویان 71/7±06/25 (از 56) بود. میزان استرس ادراک شده در دانشجویان با جنسیت، رشته تحصیلی، سنوات تحصیل، سابقه مصرف داروهای خاصی و رخ دادن اتفاق ناگوار به تازگی رابطه معنادار آماری دارد (p-value)
نتیجه گیری: میانگین میزان استرس ادراک شده در دانشجویان متوسط ارزیابی شد. از آنجا که استرس در دراز مدت می تواند سبب تضعیف سیستم ایمنی، پیدایش اختلالات روانی و کاهش کارایی دانشجویان شود لذا مدیریت استرس در مواجه با مبتلایان برای دانشجویان توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها