(E-Delphi) روشی رو به آینده

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 معاونت توسعه و مدیریت منابع ، کمیته اقتصاد سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، ، زنجان ، ایران

2 معاونت توسعه و مدیریت منابع، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

3 گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی ) ، تهران ، ایران

چکیده

 مقدمه: با گسترش دسترسی به اینترنت و فراهم شدن زمینه ارتباط محققان با یکدیگر ، تقاضا برای روش های پژوهشی مبتنی بر این ساختار رو به ازدیاد است . با توسعه اینترنت از محدودیت های بسیاری از روش های پژوهشی همانند دلفی - که اغلب محدود به مرز های جغرافیایی است- کاسته شده و زمینه ساز ظهور شیوه های پیاده سازی جدیدی است . E-Delphi روشی است کیفی و آنلاین برای پاسخ به نیاز های روز افزون علم به توافق خبرگان. این روش با وجود تمامی مزایای خود ، محققین در بسیاری از رشته ها همانند آموزش پزشکی و سلامت با آن بیگانه هستند. که بخش بزرگی از آن مربوط به ناشناختگی این روش به طور عام و بخش دیگر به مباحث روش شناختی و ذات کیفی این روش است. محققانی که قصد استفاده از این روش را داشته باشند با چالش های چندی مواجه خواهند شد که عبارتند از محدودیت منابع آموزشی در اجرا و پیاده سازی این روش ، نبود توافق عمومی در خصوص کیفیت و چهارچوب راند های پژوهش ، مشکل تعمیم پذیری نتایج ، نبود وب سایت های تخصصی و رایگان در این زمینه ، چالش دسترس تمامی محققان یا خبرگان به اینترنت ، اشکالات تکنیکی مرسوم ، بحث مبادی ورود اطلاعات به کامپیوتر جهت تحلیل ، مشکلات سنجش توافق ، موضوع اشباع نظری و خطر اشباع نظری کاذب ، تداخل این روش با برخی تکنیک ها دیگر همانند پیمایش در اجرا ، لزوم اشرافیت نسبی محقق به موضوع مورد نظر . اما صرفنظر از تمامی این کاستی ها ، مزیت منحصر به فرد E-Delphi این است که قادر به پیش بینی آینده و سرنوشت یک مسئله یا موضوع همانند آینده یک تکنولوژی ، یک روش آموزشی یا یک پروتکل درمانی طی چند سال یا چند دهه آینده است.

کلیدواژه‌ها