ارزیابی لاگ بوک بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان در سال 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

2 استادیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر یر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

3 دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: ابزارهای متنوعی برای ارزیابی تحقق اهداف آموزشی وجود دارد.یکی از این ابزارها لاگ بوک می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی نسبت به لاگ بوک طراحی شده در بخش ترمیمی انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی 60 نفر از دانشجویان دندانپزشکی در سال تحصیلی 1398 به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته در سه بخش ویژگی های فردی ، سوالات مربوط به ارزیابی لاگ بوک و یک سوال باز در خصوص پیشنهادات جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه توسط اعضای هیآت علمی تایید گردید. پایایی پرسشنامه با آزمون  Cronbach´s alpha با ضریب 0/8 تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی  انجام شد..
نتایج: میانگین نمره ارزیابی کلی لاگ بوک 77/5±98/28 بود. 7/71 درصد از دانشجویان تاثیر لاگ بوک در آشنایی با نحوه ی ارزشیابی و نمره دهی را زیاد و خیلی زیاد ذکر کردند. در خصوص ضرورت استفاده از لاگ بوک 7/51 درصد از دانشجویان گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کردند. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بین معدل ترم و نمره ارزیابی کلی لاگ بوک ارتباط معنی دار و مثبت وجود داشت. بین نمره ارزیابی لاگ بوک و تجربه عدم استفاده از لاگ بوک نیز ارتباط وجود داشت.
نتیجه گیری: براساس یافته ها، در مجموع دیدگاه دانشجویان در خصوص استفاده از لاگ بوک متوسط بود و از انجایی که لاگ بوک باید برطرف کننده نیازهای آموزشی دانشجویان باشد ، بازنگری در محتوای آن امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها