نامه به سردبیر

مقاله پژوهشی

مقایسه دیدگاه اعضای هیئت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص گراند راند های برگزار شده در این گروه آموزشی

الهه حیدری؛ فائزه احسنی؛ فروغ رخشانی زاده؛ مریم عمادزاده؛ راحله فرامرزی گرمرودی؛ علیرضا پیوندی نجار

مقاله مروری