دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، دی 1399، صفحه 121-1 

نامه به سردبیر

1. آموزش و ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی در دوران پاندمی کوید 19

صفحه 6-1

10.22038/hmed.2020.50749.1066

فرنود رجب زاده؛ نسرین میلانی؛ لادن گشایشی


4. ارزیابی محیط بالینی از دیدگاه فراگیران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس مدل DREEM در سال 1397

صفحه 44-33

10.22038/hmed.2020.49838.1043

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ محمد رضا شریف؛ محمد جواد ازادچهر؛ عاطفه رضوانی؛ حسین اکبری