شناسایی عوامل موثر بر مهارت خود مراقبتی دردانش آموزان دختر پایه هفتم ناحیه 2 شهر بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس ، ایران.

2 کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس ، ایران.

چکیده

مقدمه: از آنجایی که آموزش مهارت های پایه و اساس، با تمرکز بر مهارت های شخصی و نیز آگاهی از خطرات تهدیدکننده، می تواند نقش مهمی در ارتقای توانایی « خود- مراقبتی» دانش‌آموزان داشته باشد. پژوهش حاضربا هدف شناسایی عوامل موثر بر مهارت مراقبت خود مراقبتی  دردانش آموزان دختر پایه هفتم ناحیه 2 شهر بندرعباس انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظرنحوه گرداآوری داده‌ها از نوع توصیفی -پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه هفتم مدارس ناحیه دو شهر بندرعباس در سال تحصیلی 98-1397بوده است که  با استفاده از جدول مورگان  300نفر از این دانش آموزان  با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته ۳۲ سوالی بود. جهت تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات مستخرج از پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار SPSS22 و LISREL8/54 انجام شد
نتایج: تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مؤلفه‌های مهارت خودآگاهی،‌خودارزشمندی،‌بین فردی و مهارت شناخت عمومی از رفتارهای پر خطر از عامل موثر بر مهارت‌های خود مراقبتی دانش آموزان می‌باشدوتحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که گویه‌های هر عامل، بار عاملی در حد قابل قبولی دارند.
نتیجه گیری: شناسایی عوامل موثر برمهارت خود مراقبتی دختران نوجوان به آنها برای حرکت از ناتوانایی‌ها و ضعف‌های مهارتی به سوی مهارت‌های توانمند و قوی و سازنده کمک می‌کند. آموزش این مهارت‌ها می‌تواند حرکتی را در راستای تحول برنامه‌های آموزشی و تربیتی شروع کندتا در پرتو آن مهارت‌ها،‌موضوعات و مطالب آموزشی به گونه‌ای که در زندگی روزمره وجود دارند،‌استفاده شوند و زنجیره‌های ارتباطی با دنیای واقعی دانش‌آموزان پیوند بخورد.

کلیدواژه‌ها