طراحی الگوی برنامه درسی با رویکرد برنامه درسی پنهان ومغفول با نظر به بسته های طرح تحول و نوآوری نظام سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی،گروه علوم تریبتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد رودهن، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد رودهن ، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد رودهن، ایران.

4 استادیار گروه آموزش پزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر واکاوی برنامه درسی پنهان و مغفول در علوم پزشکی درجهت طراحی الگوی کاربردی با توجه به بسته های طرح تحول و نوآوری"مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد"بوده است.
روش کار: این پژوهش با روش کیفی تحلیل محتوا و با استفاده از روش گرانهایم و لاندمن در سه مرحله انجام شد 1- مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته با اساتید،کارشناسان آموزشی و دانشجویان مقاطع مختلف پایه و بالینی رشته پزشکی،2-  اجرای دو مصاحبه گروهی3- بررسی و تحلیل محتوای لاگ بوک دانشجویان پزشکی، در قسمت بیان تجارب، انتقادات و پیشنهادات از حضور در بخشهای مختلف بیمارستان و آموزش های بالینی.
نتایج: پس از تحلیل مصاحبه های انفرادی از اساتید و کارشناسان آموزشی، نتایج نشان داد که ابعاد پنهان در برنامه درسی پزشکی شامل 17طبقه و 79 کد اصلی و ابعاد مغفول آن، شامل 9 طبقه و 43 کد اصلی و از واکاوی تجارب زیسته دانشجویان در قالب مصاحبه های فردی، گروهی و تحلیل کارنوشت پزشکی، ابعاد پنهان و مغفول برنامه درسی، برمبنای شاخص های طرح در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز11طبقه و80 کداصلی به دست آمد،که بر اساس آن، الگوی برنامه درسی شامل 4 مضمون کلی و 24 طبقه طراحی شد که اعتبار الگوی پیشنهادی براساس نظر نخبگان تأیید شد.
نتیجه گیری: در این مطالعه به واکاوی برنامه درسی پنهان و مغفول در علوم پزشکی درجهت طراحی الگوی کاربردی با توجه به بسته های طرح تحول و نوآوری" پرداختیم که در نهایت الگوی پیشنهادی با 4 مضمون کلی و 24 طبقه طراحی و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها