آموزش و ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی در دوران پاندمی کوید 19

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 استادیار، بخش رادیولوژی ، دانشگاه ازاد اسلامی شعبه مشهد ، مشهد ، ایران.

2 استاد یار، بخش داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران.

3 استادیار، بخش گوارش و کبد ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران.

چکیده

پاندمی کوید 19 بر روی سیستم های بهداشتی درمانی و آموزشی در سرتاسر دنیا تاثیرات بسیاری گذاشته است و بسیاری از اقدامات روزانه در محیط های بیمارستانهای آموزشی از جمله ساعات و روش های آموزشی به علت رعایت ایمنی دانشجویان و پزشکان و تغییر بیماران بستری تغییرات چشمگیری داشته است و سیاستگزاران آموزش پزشکی با چالش های متعددی برای بهینه کردن آموزش و ارزیابی دانشجویان پزشکی مواجه هستند و باید از روشهای جایگزین آموزش انلاین و تکنولوژی های آموزشی بهره بیشتری ببرند و در روش های سنتی آموزش پزشکی تغییرات اساسی بوجود بیاورند .یکی دیگر از نکات ضروری در این مقطع بازبینی کوریکولوم های اموزشی و تاکید بر حداقل های آموزشی می باشد که این مهم نیازمند حذف و تغییر و یا ایجاد روشهای جدید آموزشی می باشد .این مقاله به بررسی بعضی نکات کاربردی در آموزش و آزمون در دوران پاندمی کوید 19 در دانشگاههای مختلف در کشورهای مختلف  می پردازد با توجه به این موضوع که ایمنی دانشجو و اساتید نکته مهم و ضروری در سیاستگزاری های آموزشی در این مقطع حساس می باشد . این نکات اهمیت  همکاری بیشتر بین رشته ای و خلاقیت در زمینه اموزش و سازگاری بیشتر با تغییرات را بازگو می کند.

کلیدواژه‌ها