سنجش تکوینی و بازخورد اثربخش در آموزش پزشکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: سنجش تکوینی می­تواند فرایند یاددهی و یادگیری را بهبود بخشد. این نوع از سنجش به همراه ارائه بازخورد اثربخش، فرایند پیوسته و مستمری است که شواهد کارآمدی در خصوص میزان دستیابی به پیامدهای یادگیری در راستای اصلاح یا بهبود عملکرد یادگیرندگان فراهم می­آورد.
روش کار: در این مطالعه مروری عبارات کلیدی مورد نظر شامل Formative Assessment، Electronic Formative Assessment، Digital Formative Assessment، Computer Assisted Formative Assessment، Feedback،Meaningful Feedback ، Cunstructive Feedback، Educational Feedback، Formative Feedback، Effective Feedback و Medical Education در مطالعات در دسترس پایگاه‌های اطلاعاتی بین­المللی مانند Scopus، Eric، ProQuest، Google Scholar، PubMed، Wiley Online Library، ScienceDirect و Web of Science در بازه سال‌های 2010 تا 2020 میلادی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج: در مجموع 59 سند به عنوان مرتبط­ترین مطالعات مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند. یافته­ها حاکی از آن بود که استفاده مستمر از سنجش تکوینی و ارائه بازخورد اثربخش منجر به تاثیرات کارآمدی در فرایند یاددهی و یادگیری می­شود.
نتیجه­ گیری: سنجش تکوینی نتایج مثبتی بر یادگیری داشته و با ارائه بازخورد اثربخش، تفاوت چشمگیری در کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری ایجاد می­نماید. در واقع، بازخورد اثربخش حلقه ارتباطی بین سنجش تکوینی و یادگیری می­باشد و ‌یکی از عناصر بسیار مهم در ارزیابی یادگیرندگان است که منجر به کارکرد سنجش به عنوان ابزاری برای ‌یادگیری می­گردد.

کلیدواژه‌ها