بررسی رضایتمندی و یادگیری دانشجویان از آموزش بیوشیمی پزشکی مبتنی بر نمایش فیلم ویدیویی(مولتی مدیا )؛ اقدام دانش پژوهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزش پزشکی، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، مسئول کتابخانه دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار، گروه تغذیه، مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران

5 استادیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: آموزش در علوم پزشکی نیز نیازمنـد تحولی اساسی است تا بـا بکـارگیـری شیـوه‌ های نویـن تدریس سطح آموزش را ارتقاء دهد. استفاده از فیلم در طول تدریس باعث می شود که دانشجویان هوشیارتر شوند و انگیزه و تمرکز بیشتری بر روی موضوع پیدا کنند. از آنجایی که دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دانشگاههای مادر کشور و قطب تکنولوژی آموزشی می باشد و با توجه به مزایای شمرده شده، مطالعه ای طراحی شد  تا در آن مباحث آموزشی به صورت فیلم طراحی، اجرا و در کلاس درس تئوری جهت دانشجویان علوم آزمایشگاهی به نمایش گذاشته شود.
روش کار: 44 نفر از دانشجویان علوم آزمایشگاهی به عنوان گروه هدف درنظرگرفته شده و در این مطالعه دانش پژوهانه شرکت کردند. فیلم در مرکز مطالعات دانشگاه طراحی و در کلاس ابتدا از دانشجویان پره تست مشتمل بر 4 سوال چهار گزینه ای گرفته شد و فیلم به نمایش در آمد و سپس پست تست گرفته شد. در پایان جلسه دوم فرم نظر سنجی مشتمل بر 9 سوال به دانشجویان داده شد و در نهایت نتایج آزمون و نظر سنجی با spss 21 آنالیز شد..
نتایج: سوالات صحیح پاسخ داده شده در پس آزمون نسبت به پیش آزمون بیشتر بوده است به ترتیب سطح معنی داری برای سوال اول(p=0.03) و سه سوال بعدی(p<0.001) بوده است. همینطور تعداد سوالات اشتباه پاسخ داده شده در پس آزمون به طور معنی داری کاهش یافته بود(p<0.001). شگفت آور اینکه قریب 80 درصد دانشجویان ابراز علاقمندی کم و بسیار کم نسبت به ادامه اینگونه روند تدریس بودند.
نتیجه گیری: علی رغم اینکه نمره دانشجویان در پس آزمون به طور معنی داری نسبت به پیش آزمون بهتر شده بود اما اکثر دانشجویان ابراز علاقمندی کم و بسیار کم نسبت به ادامه روند تدریس با استفاده از فیلم بودند.

کلیدواژه‌ها