تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر افسردگی دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی ، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: اینترنت و تلفن‌های هوشمند اثرات مثبت انکارناپذیری در زندگی افراد جامعه دارند، اما گاهی بدلیل استفاده نامناسب، می‌تواند سلامت روانی کاربران و در نتیجه کیفیت زندگی آنهارا با تهدید روبرو سازد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی با افسردگی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی مشهد انجام شده است.
روش کار: پرسشنامه‌ای محقق ساخته مشتمل بر تعدادی سوال در رابطه با استفاده از گوشی و شبکه‌های اجتماعی به همراه دو پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ و تست افسردگی بک، توسط 225 نفر از دانشجویان دانشکده علوم‌پیراپزشکی، که در سال 97-1396 بصورت تصادفی انتخاب شدند، تکمیل گردید.
نتایج: نتایج آزمون "اعتیاد اینترنتی یانگ" در این پژوهش نشان داد که 2.99 درصد از دانشجویان ، در گروه وابستگی شدید به اینترنت، و17.91 درصد از آن ها، در گروه وابستگی متوسط قرار داشتند. بر اساس نمرات "تست افسردگی بک" ، 58.33% از دانشجویان از نظر افسردگی، در گروه بهنجار،24.07% افسردگی خفیف، 89/13% در گروه افسردگی متوسط و 3.7% جز گروه افسردگی شدید قرار-گرفتند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین نمرات پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ و افسردگی بک نشان داد که بین این دو متغیر، همبستگی مثبت معنادار متوسطی برقرار است(r=0.518, p-value<0.01).
نتیجه گیری: با توجه به رابطه معنی‌داری که بین اعتیاد اینترنتی و افسردگی در دانشجویان مورد مطالعه مشاهده شد، نیاز است راهکارهایی جهت آموزش و فرهنگ سازی مناسب در زمینه استفاده از این تکنولوژی ها و ملزم‌نمودن دانشجویان به گذراندن کارگاههای روانشناسی-تربیتی اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها