تحلیل معیارهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در فرایند جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیماری های مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 استاد، گروه بیماری های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 استادیار، گروه طب ایرانی، دانشکده طب سنتی ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: شناسایی معیارهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی برای استفاده در فرایند جذب و ارتقای اعضای هیات علمی  علوم پزشکی همواره دشوار و چالش برانگیز است. هدف از این مطالعه، بررسی چرایی اهمیت این حوزه فعالیتی، استخراج معیارهای موجود و تحلیل آنهاست.
روش کار: متدولوژی مطالعات علوم انسانی، با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی برای بررسی این موضوع انجام شد. آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی بررسی گردید.
نتایج: شاخص ها با عناوین عمومی/ تخصصی و سلبی/ایجابی استخراج و در دو دسته کمّی و کیفی دسته بندی شدند.
نتیجه گیری: چالش عمده؛ عمومی و کیفی بودن شاخص هاست. ملاک های جنبه های تخصصی این فعالیت، هرچند به طور عمده کمّی است ولی دغدغه های مربوط به این حوزه فعالیتی را برطرف نمی کند. راهکار پیشنهادی، تولید شاخص بر مبنای  هر سه بخش  مفهوم تعهد و نه فقط«تعهد به نتیجه» است.

کلیدواژه‌ها