بررسی تأثیر تدریس به روش یادگیری مبتنی بر تیم بر یادگیری و انگیزه تحصیلی دانشجویان فوریت‌های پزشکی در درس تریاژ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مربی، گروه فوریت های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد پرستاری، بیمارستان ایزدی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه: روش یادگیری مبتنی بر تیم نوعی یادگیری مشارکتی و جدید است. این مطالعه باهدف ارزیابی تأثیر تدریس به روش یادگیری مبتنی بر تیم بر یادگیری و انگیزه تحصیلی دانشجویان فوریت‌های پزشکی در درس تریاژ صورت گرفت.
روش کار: این مطالعه به‌صورت نیمه تجربی به صورت سرشماری در نیمسال دوم 97-1396 بر روی دانشجویان کاردانی فوریت‌های پزشکی در بخشی از محتوای درس دو واحدی فوریت‌های پزشکی در بلایا که مربوط به تریاژ در اطفال و بالغین است، صورت گرفت. برای سنجش میزان یادگیری در قبل و بعد از اجرای این روش و همچنین سنجش میزان به یادآوری مطالب قبل از شروع روش، بعد از پایان آن و نیز حدود شش ماه بعد آزمون برگزار و نمرات باهم مقایسه شد. همچنین جهت بررسی انگیزش تحصیلی قبل و پس از پایان دوره از پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر استفاده شد.  جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 با شاخص‌های توصیفی و تحلیلی  همچون T زوجی در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 استفاده شد.
نتایج: در این مطالعه میانگین نمرات انگیزه بیرونی و  انگیزه دانشجویان در مقایسه با قبل اجرای روش یادگیری مبتنی بر تیم به میزان معناداری افزایش یافته بود (P value=0.03)و نمرات انگیزه درونی نیز در مقایسه با قبل افزایش را نشان داد(P value=0.05). مقایسه میانگین نمره علمی کسب شده از درس تریاژ نیز نشان داد میانگین نمره کسب شده دانشجویان بعد از اجرای روش یادگیری مبتنی بر تیم به میزان معناداری نسبت به قبل از اجرای این روش، بیشتر بوده است.(P value=0.01)
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از روش تدریس TBL موجب افزایش انگیزه و بهبود یادگیری دانشجویان رشته فوریت های پزشکی شده است. بنابراین استفاده از این روش در آموزش دانشجویان پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها