برنامه های کوتاه مدت توانمندسازی: راهکاری برای رشد مهارت تدریس و انتقال آموخته های اعضای هیئت علمی به محیط‌های آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 استادیار، گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،یزد، ایران

چکیده

 مقدمه:دوره های کوتاه مدت توانمندسازی اعضای هیئت علمی یکی از روشهای توسعه مهارتهای آموزشی اعضای هیئت علمی در دانشگاه­های علوم پزشکی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر دوره های کوتاه مدت توانمندسازی بر رشد مهارتهای آموزشی و انتقال یادگیری به محیط­های آموزشی توسط اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شده است.
روش کار:مطالعه ی حاضر مقطعی است. در این مطالعه برنامه دوره کوتاه­مدت با استفاده از بررسی متون و دیدگاه صاحبنظران تدوین شده است. اهداف آموزشی دوره در رابطه با نقشهای آموزشی مورد انتظار از اعضای هیئت علمی تعیین شد. این دوره آموزشی در سه محور طراحی شده است که شامل برنامه ریزی آموزشی، روشهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی است. در این دوره از روشهای یاددهی-یادگیری فعال شامل روشهای معمایی، یادگیری مبتنی بر مورد، و بحث گروهی در گروه های کوچک استفاده شد. اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی  کهدر دوره های توانمندسازی شرکت کردند(78 نفر)، در مطالعه وارد شدند. ارزشیابی برنامه با استفاده از ارزیابی رضایت فراگیران، انتقال آموخته ها به محیط آموزشی و میزان یادگیری شرکت کنندگان انجام شده است. داده ها با استفاده از  شاخص های آمار توصیفی با نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شد.
یافته ها:در مطالعه حاضر 78 نفر از اعضای هیئت علمی در 4 دوره کوتاه مدت توانمندسازی شرکت کردند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد فراگیران از اجرای دوره های آموزشی رضایت داشتند (15/0±57/4) و عملکرد آنان در سوالات مبتنی بر سناریو در سطح مطلوب (96/2 ±57/8) گزارش شده است. میانگین نمرات خودارزیابی شرکت کنندگان در رابطه بکارگیری آموخته ها در محیط واقعی (انتقال یادگیری) بالاتر از متوسط (36/0±73/3) ارزیابی شد.
نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر نشان داد دوره­های کوتاه مدت توانمندسازی می تواند به عنوان راهکاری جهت بهبود کیفیت آموزشی از طریق رشد مهارتهای آموزشی اعضای هیئت علمی و بکارگیری آموخته ها در محیط های واقعی مورد استفاده قرار گیرد. ارزشیابی برنامه کوتاه مدت توانمندسازی نشان داد تاثیر برنامه آموزشی بر عملکرد شرکت کنندگان در سطح قابل قبول گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها