ارزیابی کیفیت برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی براساس الگوی CIPP در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 استادیار، دکتری تخصصی فیزیوتراپی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 کارشناسی ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

5 استادیار، دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

6 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

7 کارشناس پرستاری، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

مقدمه: رشته بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است که دانش‌آموختگان آن، مسئولیت تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه را به عهده می‌گیرند. هدف این مطالعه، بهبود کیفیت و ارزیابی برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی با استفاده از الگوی CIPP بود.
روش کار: این مطالعه طولی، به روش تمام شماری، در سال 1398 بر روی 38 نفر از دانشجویان و مربیان رشته بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه مشخصات دموگرافیک و الگوی ارزشیابی براساس مدل CIPP بود. برای تحلیل داده‌ها، از شاخص‌های توصیفی برای متغیرهای کمی و کیفی و همچنین در هریک از فازهای مطالعه، از آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت میانگین‌ها در گروه‌ها و در نرم افزار SPSS23 استفاده شد.
نتایج: بین دیدگاه دانشجویان پیوسته و ناپیوسته و همچنین دیدگاه دانشجویان و مربیان برنامه کارآموزی در ارزیابی کیفیت برنامه کارآموزی در فازهای مطالعه تفاوت معناداری وجود نداشت(P >0.05). دریافت بازخورد از دانشجویان،نگاهی ویژه به دفترچـه فعالیتهای عملی، استفاده از تجهیزات کمک آموزشی، انجام مهارت‌های عملی و همچنین تعیین مدت زمان مناسب جهت ارائه برنامه کارآموزی از جمله نکاتی است که می‌بایست مورد توجه تصمیم گیرندگان و مسئولین طراحی و اجرای برنامه کارآموزی قرار گیرد.
نتیجه گیری: در هر کدام از فازهای مطالعه، ارزشیابی با استفاده از الگوی CIPP، موجب شناسایی نقاط ضعف و قوت کارآموزی از دیدگاه دانشجویان و مربیان شد. مدل ارزیابی CIPP این پتانسیل را دارد که سیاستگذاران و ذینفعان را برای اجرای اصلاحات در یک برنامه آموزشی،به منظور تصمیم‌گیری آگاهانه هدایت کند.

کلیدواژه‌ها