بررسی ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی شهرکرد در سال1398- 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استاد گروه امار و اپیدمیولوژی،مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 استاد یار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: شناخت هوش هیجانی(Emotional Intelligence) و تقویت آن در همه افراد جامعه خصوصا دانشجویان مفید می باشد. دانشجویان با شناخت هوش هیجانی و به کارگیری آن می توانند در امر تحصیل موفقیت بیشتری را کسب کنند. انگیزش تحصیلی نیز خود یک مولفه ایست که در جهت افزایش پیشرفت تحصیلی(Academic Achievement) می تواند موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی و انگیزش انجام گرفت.
روش کار: مطالعه بصورت مقطعی بر تعداد 125 نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1397 انجام گرفت. برای هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی بترتیب از پرسشنامه‌های هوش هیجانی بار ان و انگیزش تحصیلی  هارتر استفاده شد. برای شاخص پیشرفت تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از ازمونهای آنالیز واریانس، تی مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن به کمک نرم افزار spss21   صورت گرفت.
نتایج: هرسه متغیر هوش هیجانی ،پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی همبستگی معنی دار و مثبتی با یکدیگر داشتند(p <0/05). متغیر های سن ،جنس، سال ورود به دانشگاه تاثیری بر میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان نداشتند(p>0/05).
نتیجه گیری: هر چه هوش هیجانی فرد بیشتر باشد انگیزش تحصیلی بالاتری داشته و همچنین پیشرفت تحصیلی بهتری را شاهد خواهیم بود در نتیجه لازم است با مداخلات صحیح به تقویت هوش هیجانی دانشجویان در محیط علمی و جامعه پرداخت.

کلیدواژه‌ها