بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی در رابطه با ویروس کرونا جدید (کووید-19)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری تخصصی ،مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 استادیار ، دکتری تخصصی ،گروه یورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 مربی ، کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 مربی. کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 دانشجوی دکتری ، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

6 استادیار، گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: در اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین بیماری حاد تنفسی تحت عنوان کروناویروس جدید یا بیماری کروناویروس 2019 (COVID-19) به سرعت در بسیاری از کشورهای جهان گسترش یافت. باتوجه به قدرت سرایت بالای این بیماری، بهترین راه برای مبارزه با این بیماری، کنترل و جلوگیری از ابتلای موارد جدید و یا به عبارتی قطع زنجیره انتقال آن می‌باشد. برای دستیابی به این هدف به یک برنامه دقیق در جهت کنترل و پیشگیری از بیماری نیاز می باشد. که لازمه این امر در ابتدا آگاهی بخشی و افزایش دانش افراد جامعه بخصوص اعضای کادر درمان  نسبت به این موضوع می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان دانش، آگاهی و عملکرد کارکنان درمانی بیمارستان‌های شهرستان جهرم انجام شده‌است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی  77 نفر از پرسنل درمانی بیمارستان‌های شهرستان جهرم در سال 1399 انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه پژوهشگرساخته آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی در مورد ویروس کرونا (کووید 19) استفاده ‌شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و با استفاده از  آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
نتایج: از 77 نفر شرکت کننده در این مطالعه 63 درصد از این افراد زن و مابقی مرد بودند. در حیط آگاهی در مورد ویروس کرونا (کووید 19)، 100 درصد افراد به سوالات در مورد مسری بودن، عامل بیماری و گروه های سنی پرخطر پاسخ صحیح دادند. نگرش اکثریت کادر درمان حاضر در تحقیق نسبت به ویروس کرونا (کووید 19) صحیح گزارش شد. اکثر افراد موافق ایجاد محدودیت های بیشتر جهت جلوگیری از انتشار بیماری بودند. در راستای پیشگیری از بیماری کرونا (کووید 19)، عملکرد اکثریت کادر درمانی مثبت ارزیابی شد.
نتیجه گیری: آگاهی از یک بیماری می‌تواند بر نگرش‌ها و عملکرد کادر درمانی تأثیر بگذارد همچنان که عدم برخورداری از دانش کافی و درک اشتباه در بین کادر درمانی می‌تواند منجر به تاخیر در تشخیص و افزایش شیوع بیماری شود. باتوجه به اهمیت این امر لزوم آگاهی بخشی به پرسنل تیم درمان درجهت عملکرد مناسب مورد توجه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها