شناسایی عوامل مؤثر در عدم استفاده مناسب از آموزش مجازی در ایام کووید 19 از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی کاردرمانی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ایران. تهران.

چکیده

مقدمه: نیاز به آموزش مجازی باتوجه به مزایای آن در مقایسه با آموزش سنتی در هر زمان احساس میشد که در ایام شیوع کووید 19 و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه ها،ضرورت این نوع آموزش به اوج خود رسید. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در عدم استفاده مناسب از آموزش مجازی در ایام کووید 19 از دیدگاه دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان می-باشد.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی، مقطعی است. جامعه آماری دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان به تعداد 350 می باشند که براساس جدول مورگان از بین آن ها  نمونه ای به تعداد 206 نفر براساس معیار ورود و خروج به روش تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه، از نظرات 10 متخصص در این حوزه استفاده شد که براساس فرمول CVR مورد بررسی قرار گرفت مقدار بدست آمده مجموع پرسشنامه 98/0 بود که براساس جدول لاوشه مقدار قابل قبولی می باشد. همچنین شاخص روایی محتوایی CVI برای مربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن به ترتیب 89/0، 93/0، 90/0 بود که با توجه به اینکه  مقدار بالاتری از 79/0 دارند مورد قبول است. جهت بررسی داده-ها از آزمون توصیفی(میانگین) و آزمون استنباطی(تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد این داده ها با نرم افزار Spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: بطور کلی 8 عامل (آموزشی، فردی، اجرایی، مدیریتی، فنی، بودجه ای، سازمانی، فرهنگی) در مجموع 819/74  درصد از کل واریانس راتبیین می کند که عامل پداگوژی 979/4 درصد از تبیین واریانس بیش ترین سهم را در تببین متغییر داشت و عامل فرهنگی 588/1 درصد از تبیین واریانس کمترین سهم را در تبیین متغییر داشت.
نتیجه گیری: مهم ترین مشکلات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در استفاده از آموزش مجازی در ایام کووید 19 مانع پداگوژی بود که نیاز است اساتید درباره محتوایی که تدریس می کنند و نحوه بیان آن محتوا  بازاندیشی کنند و باعث جلب توجه فراگیران و فعال شدن آن ها شوند.

کلیدواژه‌ها