بررسی تأثیر آموزش مجازی هدفمند بر مهارت معاینه فیزیکی دستیاران تخصصی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار ، فوق تخصص ریه ، شاخه پزشکی خواب ،مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، متخصص داخلی، گروه بیماریهای داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، فوق تخصص روماتولووژی، مرکز تحقیقات بیماریهای روماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد ، گروه بیماریهای کبد و گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استادیار ، فوق تخصص نفرولوژی، مرکزتحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،ایران ،مشهد

7 دانشجو فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد ، گروه بیماریهای کبد و گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

8 استادیار ، فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم ، مرکز تحقیقات سندرم متابولیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: متاسفانه در سالهای اخیر با پیشرفتهای حاصله در تکنولوژی اقبال عمومی پزشکان به استفاده از معاینه فیزیکی کاهش یافته است و لیکن تمایل به استفاده از پاراکلینیک افزایش یافته است. ما بر آن شدیم  تا در این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مجازی بر  انتقال مهارت معاینه فیزیکی دستیاران تخصصی داخلی به عنوان نمونه ای از جامعه پزشکی و با توجه به امکانات موجود صورت پذیرفت.
روش کار: این مطالعه به روش نیمه تجربی   بر روی 11 نفر از دستیاران تخصصی سال یک داخلی در سال تحصیلی 97 انجام شد.  ابتدا دستیاران  در آزمون ساختارمند بالینی (OSCE) براساس چک لیست استاندارد ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس فیلم ها اموزشی  از 7 فصل شایع مربوط به بیماریهای داخلی به صورت DVD و آنلاین به مدت یک ماه در اختیار آزمون شوندگان قرار گرفت و مجددا دستیاران در آزمون ساختارمند بالینی بعد، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: مقایسه ی نمره ی تمام ایستگاه ها قبل و بعد از انجام مداخله نشان داد که میانگین مجموع نمره ی کل دستیاران در هفت ایستگاه پس از انجام مداخله با افزایش قابل توجهی همراه بوده است. که در تمامی ایستگاه ها 001/0P< می باشد به جز ایستگاه برونشیت مزمن که 243/0P= می باشد. در نتیجه به جز ایستگاه برونشیت مزمن، در سایر ایستگاه ها تفاوت معنادار بوده است.
نتیجه گیری: در این مطالعه نشان داده شد که استفاده از روش آموزش مجازی هدفمند می تواند شیوه ی مناسبی جهت تقویت سطح مهارت معاینه بالینی دستیاران باشد.

کلیدواژه‌ها