مروری بر توانمندی های همکاری بین حرفه ای در تیم سلامت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 معاونت آموزشی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

3 مربی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: همکاری بین حرفه ای مفهوم چندبعدی و پیچیده است که تحقق آن، نیازمند رشد ریزتوانمندیهای مختلف است. برای طراحی برنامه های آموزشی، شناخت حیطه ها و ریزتوانمندی های همکاری بین حرفه ای ضرورت دارد. در این مطالعه توانمندی های همکاری بین حرفه ای مورد بحث قرار گرفته است.
روش کار: مطالعه حاضر مروری است و با هدف بررسی و تبیین ویژگی های توانمندیهای همکاری بین حرفه ای انجام شد. این مطالعه با استفاده جستجو در بانکهای اطلاعاتی نظیرPubMed/ Medline ،Science Direct ،Google Scholar و با استفاده از کلید واژه هایInter Disciplinary, Multidisciplinary Collaborative Education, Practice, Competencies, Core Competencies در محدوده ی زمانی سال2000 الی2020 انجام شد. معیار ورود مقالات و مستندات مرتبط با تعریف آموزش و همکاری بین حرفه ای، ابزارهای مرتبط برای سنجش این مفهوم و چارچوب توانمندی مرتبط بودند که به زبان انگلیسی یا فارسی نوشته شده بودند. در مجموع تعداد 36 مقاله، گزارش و چارچوب توانمندی در این مقاله مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج: در مطالعه حاضر حیطه های همکاری در تیم های بین حرفه ای شامل ارزشهای بین حرفه ای، ارتباطات بین حرفه ای، کارتیمی بین حرفه ای و مدیریت تیم محور و شناخت نقش و مسئولیت ها مورد بحث قرار گرفت.
نتیجه گیری: رشد توانمندیهای بین حرفه ای در بین فراگیران نقش اساسی در توسعه ارائه خدمات تیم محور دارد. پایبندی به ارزشهای بین حرفه ای موجب رشد روابط احترام آمیز و ایجاد اعتماد متقابل بین اعضای تیم شده و همکاری بین حرف مختلف را تقویت می کند. علاوه بر این برقراری ارتباطات موثر و رشد مهارتهای کارتیمی در ایجاد روابط همکارانه نقش اساسی دارد. افراد با شناخت مسئولیتهای حرفه ای و تیمی خود و درک درست از نقش سایر حرف می توانند بهتر در فعالیتهای تیمی مشارکت داشته باشند و از توانمندیهای سایر اعضای تیم به منظور ارتقای اثربخشی فعالیتهای تیمی استفاده کنند. توسعه مهارتهای مدیریت تیم محور در هدایت فرایندهای آموزشی-درمانی با هدف اتقای پیامدهای تیمی نقش موثری دارد. همچنین رشد مهارتهای مدیریت چالش در بین اعضای تیم موجب بهره وری موثر از تعارضات می گردد و کارتیمی بین حرفه ای را بهبود می دهد. مجموعه این توانمندهای با عنوان همکاری بین حرفه ای لازم است در برنامه های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها