بررسی دانش دانشجویان رشته مامایی به پوسیدگی زودهنگام دندانها در کودکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 دندانپزشک،واحد دندانپزشکی مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

3 گروه آموزشی مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: دانشجویان  مامایی می توانند نقش مهمی در ارتقا سلامت دهان و دندان مادران و نوزادان و پیشگیری از پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی ایفا کنند. هدف مطالعه بررسی دانش گروهی از دانشجویان رشته ی مامایی در رابطه با پوسیدگی های زودرس دوران کودکی بود.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، تمام دانشجویان دو سال آخر رشته مامایی (165 دانشجو) در بهار 1399 در کرمان مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه گیری بصورت سرشماری انجام شد پرسشنامه پژوهشگر ساخته، 21 سوال داشت (11 سوال در خصوص اتیولوژی پوسیدگی زود هنگام و 10 سوال در مورد پیشگیری از این پوسیدگیها). برای نمره دهی، به پاسخ  درست نمره 1 و به گزینه های غلط نمره ی 0 داده شد. دانشجویان در بخش اتیولوژی از 0 تا 11 و در بخش پیشگیری از 0 تا 10 نمره گرفتند. دامنه ی نمره ی کل پرسشنامه از 0 تا 21 بود. جهت تعیین سطح آگاهی در بخش اتیولوژی به نمرات 0 تا 5.5 عنوان آگاهی ضعیف، نمرات 5.5 تا 8.25 آگاهی متوسط و نمرات 8.25 تا 11، آگاهی خوب، در بخش پیشگیری به نمرات 0 تا 5 عنوان آگاهی ضعیف، نمرات 5 تا 7.5 آگاهی متوسط و نمرات 7.5 تا 10، آگاهی خوب اطلاق شد. در کل پرسشنامه نیز برای نمرات از 0 تا 10.5 توصیف ضعیف، نمرات 10.5 تا 15.75 توصیف متوسط و نمرات 15.75 تا 21 توصیف خوب اطلاق شد. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS 21 و آزمون T  مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج: میانگین نمرات، در  حیطه ها ی اتیولوژی، پیشگیری، و کل به ترتیب برابر با 74/1± 58/5، 92/1± 27/5 و 19/3± 86/10 بود و متوسط بود. ارتباط بین دو حیطه، معنی دار و مثبت بود (0001/0=P).
نتیجه گیری: آگاهی دانشجویان در زمینه پوسیدگی های زود هنگام دوران کودکی متوسط بوده و احتمالا نیازهای آموزشی دانشجویان برای انجام نقش خود در ارتقای سلامت دندانهای کودکان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، لذا بهتر است در دروسشان درسی تحت عنوان"پوسیدگی های زودهنگام دوران کودکی" گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها