دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1401 
بررسی دانش دانشجویان رشته مامایی به پوسیدگی زودهنگام دندانها در کودکی

صفحه 24-36

10.22038/hmed.2021.54355.1115

مریم شریفی؛ سبحان قاسمی بحراسمان؛ کتایون علیدوستی؛ نیما حاتمی؛ حمیدرضا پوراسلامی


ارتباط کیفیت آموزش بالینی و علاقه مندی دانشجویان به رشته تحصیلی دانشجویان علوم توانبخشی

صفحه 37-47

10.22038/hmed.2021.55659.1128

معصومه رستمی معز؛ زهرا مرتضوی؛ رویا نحفی وثوق؛ مهنوش شهبازی؛ سعیده سادات مرتضوی


مقاله مروری

یادگیری الکترونیکی در بیمارستان اکبر مشهد درآغاز پاندمی کوید 19

صفحه 59-68

10.22038/hmed.2021.52630.1096

حمیدرضا کیانی فر؛ نسرین موذن؛ مریم خالصی؛ نفیسه پوربدخشان


مروری بر حرفه ای گری در پزشکی

صفحه 87-95

10.22038/hmed.2021.50208.1055

مهناز برومند؛ سید رضا موسوی؛ مجید خادم رضاییان؛ طیبه سیفی زاده