دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1401 

نامه به سردبیر

نقدی بر برداشت های اشتباه از واژه دانشجومحوری

صفحه 5-1

10.22038/hmed.2021.57594.1153

سمیرا درخشانفرد؛ گلستان صیاح؛ حمیده بابایی


طراحی و روانسنجی پرسشنامه شناسایی چالش‌های آموزش مجازی در همه‌گیری کووید-19

صفحه 43-32

10.22038/hmed.2021.57334.1149

حسن رفیعی مهر؛ علی محمد پور؛ بهزاد ایمنی؛ حسین وکیلی مفرد؛ امیر اسدی؛ کریم قاضی خانلو؛ الهه طالبی قانع


ارتقاء فرآیندهای آموزش پزشکی در بستر ارائه ی خدمات سرپایی: شواهدی از یک بیمارستان بزرگ آموزشی

صفحه 53-44

10.22038/hmed.2021.56219.1137

حدیثه ارحامی نیا؛ زینب مسلمی زاده؛ سعید محمد پور؛ لادن گشایشی؛ علی عمادزاده؛ علی خورسند وکیل زاده