بررسی علل رد مقالات در مجلات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه داخلی – جراحی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

چکیده

مقدمه: علیرغم اهمیت چاپ مقاله به منظور انتشار علم و ارتقاء سطح کمی و کیفی دانشگاه ها، اعضای هیئت علمی با چالش‌های زیادی در رابطه با عدم پذیرش مقاله و رد مکرر آن توسط مجلات معتبر علمی پژوهشی روبرو هستند. هدف این مقاله، تعیین علل رد مقالات در مجلات دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد.
روش کار: این مطالعه‌ی توصیفی – تحلیلی  بر روی 125 مقاله رد شده در 7 مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طول یکسال (2017-2018) انجام شد. مقالاتی که پس از قرار گرفتن در مسیر داوری و منطبق با نظر داور و سردبیر رد شدند انتخاب شدند. مقالات با استفاده از چک لیست داوری و نظرات ثبت شده داوران مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها  وارد نرم افزار SPSS شد و تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج: 4/88 درصد علت رد مقالات پیش از داوری بر اساس نظرسردبیران، نبودن در حوزه موضوعی مجله بود. پس از انجام داوری منطبق بر نظرداوران و سردبیر23 درصد علت رد، مربوط به  نداشتن نوآوری و تکراری بودن موضوع، 85/14 درصد ضعیف بودن نتایج،50/13 درصد اشکال در متدولوژی، 8/10 درصد نگارش ضعیف و اشکال در نمونه‌گیری بود.
نتیجه‌گیری: نویسندگان باید  قبل از ارسال مقاله به مجلات، به حوزه موضوعی مجله مورد نظر توجه کنند تا از رد سریع دستنوشته ارسالی پیشگیری شود. انتخاب موضوعات مبتنی بر اولویت‌های پژوهشی، توجه به ابعاد روش شناسی و نگارش صحیح مقاله می‌تواند شانس پذیرش مقالات را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها