دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1401 
آموزش ضمن خدمت کارکنان، رویکردی مهم برای ارتقا و توسعه سرمایه انسانی سازمانی

صفحه 60-49

10.22038/hmed.2021.58941.1166

فاطمه شاکری خلیل اباد؛ حسن غلامی؛ مریم صالحیان؛ فاطمه باقریان فروتقه