بررسی ارتباط بین سطوح خودشیفتگی و سبک تصمیم گیری مدیران رده میانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 آمار زیستی . مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . مشهد . ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فروسی، مشهد، ایران

4 استادیار پزشکی اجتماعی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان اکبر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی . دانشکده بهداشت .دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه : خودشیفتگی یک اختلال شخصیتی شمرده می شود که افراد بسته به جایگاهشان به آن مبتلایند . همچنین مدیران ، سبک های مدیریتی آمرانه ، مشارکتی و مشورتی که توسط ویکتور وروم بیان شده، را دارایند . ما با هدف بررسی رابطه بین سطوح مختلف خودشیفتگی و سبک تصمیم گیری آنها در بین مدیران میان رده دانشگاه علوم پزشکی مشهد این پژوهش را انجام دادیم .
روش کار : این مطالعه مقطعی تحلیلی-توصیفی در سال  1397 بر روی جامعه آماری شامل کلیه مدیران میانی شاغل در بخش های مختلف (معاونت ها،دانشکده ها،بیمارستان ها) است. تعداد مدیران واجد شرایط 70 نفر است . برای تعیین میزان خودشیفتگی و سبک تصمیم گیری از دو پرسشنامه 16-NPI و سبک تصمیم گیری (ویکتور وروم) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها تایید و پایایی آن ها با استفاده از نتایج آزمون آلفای کرونباخ درحد قابل قبول است. پرسشنامه ها از طریق وب در اختیار مدیران قرار گرفت و در نرم افزار SPSS.16 مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: از بررسی رابطه بین سطوح خودشیفتگی و تصمیم گیری ، مشاهده شد بین سطوح خودشیفتگی و سبک تصمیم گیری آمرانه ، رابطه قوی وجود دارد . یک مدل رگرسیون خطی همزمان بین سطوح خودشیفتگی و سبک تصمیم گیری آمرانه برازش گشت .که مشاهده شد ارتباط معنی دار قوی (95.7) بین سبک مدیریت آمرانه و سطوح برتری جویی  ، تکبر  ، خودکارآیی و محق بودن به ترتیب با ضرائب 0.33 ، 0.21 ، 0.202 و 0.19 وجود دارد .
نتیجه گیری : این پژوهش نشان داد که در سطح خطای 0.05 خود شیفتگی بیش از همه با سبک مدیریت آمرانه ارتباط دارد (pv<0.05) و سبک مدیریتی غالب مدیران میانی این دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مدیریت آمرانه است . همچنین می توان نتیجه گرفت سازمان ها همچنان درگیر سبک مدیریتی آمرانه هستند .

کلیدواژه‌ها