کیفیت آموزش بالینی در یک بیمارستان آموزشی دانشگاهی بر اساس استانداردهای آموزش پزشکی عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، اداره خدمات آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه دکترای ادبیات فارسی، مدیر امور آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: آموزش بالینی فرایندی است که در آن دانشجویان با حضور بیمار تجربیاتی کسب نموده و ذهن خود را با استفاده از تجربیات و استدلالات منطقی کسب شده برای حل مشکلات بیمار آماده می‌سازند. ارتقاء کیفیت آموزش بالینی مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است. لذا این مطالعه به منظور تعیین کیفیت آموزش بالینی بخش‌های مختلف بیمارستان اکبر بر اساس استانداردهای آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع استفاده عملی و از حیث روش پردازش و آزمون فرضیه‌ها اکتشافی است. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد این پرسشنامه دارای 30 سوال و 4 بعد می­باشد. پژوهشگر به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و تکمیل پرسش‌نامه‌‌ها از روش پیمایشی و میدانی استفاده کرده است برای تحقیق حاضر با‌توجه‌به ویژگی‌های جامعه آماری، شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در این روش هر یک از مسئولین آموزش بخش یا مدیران یک واحد نمونه هستند.
نتایج: میانگین نمره استاندارد آموزشی در بخش‌های کلینیک سرپایی 433/0، راندهای آموزشی 421/0، گراندراند 61/0، گزارش صبحگاهی 5/0، ژورنال کلاب 85/0 و مهارت‌های بالینی 9/0که بالاتر از 05/0 است یعنی بین بخش های مختلف در هرکدام از برنامه های اموزشی تفاوت معنی دار وجود ندارد و میانگین به تفکیک حیطه‌های آماده‌سازی، زمان‌بندی و اجرا در بخش‌های مختلف بالینی در بیمارستان اکبر در حد مطلوب می‌باشد. لذا استاندارهای آموزش بالینی از نظر مدیران گروه و مسئولین بخش‌ها مطابق با استاندارهای مصوب وزارت اجرا می‌گردد.
نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که کیفیت آموزش بالینی در بیمارستان اکبر در حد نسبتاً مطلوبی قرار دارد. اساتید هیأت علمی با مد نظر قرار دادن استانداردهای آموزش بالینی جهت بهبود کیفیت آموزش تلاش می کنند.

کلیدواژه‌ها